Transformation af Godsbanen: Liste over publikationer og udstillinger af Kirsten Folke Harrits og samarbejder mellem Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg

Liste over publikationer og udstillinger af Kirsten Folke Harrits og samarbejder mellem Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg

PUBLIKATIONER OG UDSTILLINGER OM ARBEJDERHISTORIE OG -KULTUR VED FORFATTER, MUNDTLIG HISTORIKER OG FOTOGRAF KIRSTEN FOLKE HARRITS

Arbejde: liv og historie
, 4 danske arbejdererindringer. Dansklærerforeningen 1982
Uddrag af de væsentligste typer arbejdererindringer er repræsenteret. I et efterskrift om arbejdererindringens historiske opståen skitseres de økonomiske, politiske, sociale, litterære og kulturelle sammenhænge op til 1930'erne.

Raske Fjed. Ti arbejdende kvinders Livserindringer. 1. udg. P.S. 1932. 2. udg. GMT 1982
Ti ufaglærte og faglærte kvinder født i 1880'erne fortæller deres livshistorie: om opvækst på land og i by og voksenliv i byen. Udgiveren i 1932 er anonym, men i forordet refererer vedkommende til Oluf Bertolts: Tre danske arbejderes livserindringer. Martins Forlag 1925. Den første udgivelse af arbejdererindringer i Danmark.

Når vi rykker frem. Antologi af dansk arbejderlitteratur 1872-1983. Gyldendal 1983
Alle genrer i arbejderlitteraturens historie er repræsenteret. Hertil arbejdsspørgsmål, biografiske og bibliografiske oplysninger og en systematiseret litteraturliste samt en "Undervisningsvejledning" med rids af arbejderlitteraturens historie i dens samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge.

Artikler og afhandling
"Arbejdererindringer som kilde til arbejderklassens kultur og levevis"
I: Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Nr. 9. SFAH 1977. S. 45-48.

"Christian Christensens erindringer"
I: Carl Heinrich Petersen (red.): Chr. Christensen og den danske syndikalisme 1-2. Modtryk 1979. S. 578-591. En analyse af Chr. Christensens erindringer En rabarberdreng vokser op (Reitzel 1961) og Bondeknold og rabarberdreng (Reitzel 1962).

"Die kulturpolitische Frage Dänemarks"
I: Nordeuropa, Studien - 13, 1980, Sonderheft der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. S. 81-95.
En kulturpolitisk redegørelse, 1969 udgivet under den daværende kulturminister K. Helveg Petersen analyseres og sammenholdes med hovedtræk i Ritt Bjerregaards Rapport fra en kaffeklub. Fremad 1977. Fællestrækket mellem de to rapporter er spekulationer om en enhedskultur. Heroverfor sættes tanker om "en anden" kultur, som er arbejderklassens. Denne kulturs historiske og teoretiske rødder lægges frem, og på den baggrund åbnes for en kulturpolitisk diskussion, der bygger på arbejderklassens arbejde, liv og historie.

"Om forskning i arbejdererindringer"
I: Fremad og aldrig glemme. 10 års forskning i arbejderbevægelsens historie - struktur og perspektiver. SFAH 1981. S. 213-224.
Der lægges op til diskussion af forskellige fagtraditioners måde at bruge arbejdererindringer på (inden for historie, etnologi, folkemindevidenskab og litteratur). Ud fra en definition på, hvad arbejdererindringer er, sættes de forskellige faglige traditioner i relief af en mulig tværfaglig, kulturorienteret erindringsforskning. Noterne rummer titler på nogle af de væsentlige erindringstyper.

"Arbeiterliteratur und Literaturgeschichte"
I: Die nordische Literaturen als Gegenstand der Literaturgeschichtsschreibung. Hinstorff Verlag Rostock 1982. S. 305-311.
Den danske arbejderlitteratur og videnskaben herom sættes i sammenhæng med brud og kontinuitet i klassens og samfundets historie. Et hovedsynspunkt er, at både brud og kontinuitet i den historiske udvikling skal danne grundlag for en litteraturhistorieskrivning, og at arbejdererindringen har en central placering, dels som hovedgenre i arbejderlitteraturen, dels som historisk kilde til arbejdernes livssammenhæng, som litteraturen er en del af.

"Om intelligens og kulturopfattelser"
I: Skæringspunkter. Debatbog om arbejde og kultur. Husets Forlag 1995. S. 163-165.
Forestillingen om et alsidigt udviklet menneske berører ikke alene spørgsmålet om et åbent eller et lukket kulturbegreb, men også om vores begreb om intelligens indtænker eller udelukker kunnen, evner og sanser, der knytter sig til det samfundsmæssige arbejde.

"Om solidaritetens historie"
I: Skæringspunkter. Debatbog om arbejde og kultur. Husets Forlag 1995. S. 61-109.
"Solidaritet" undersøges her i dets betydning både i og for arbejderbevægelsens og fagbevægelsens historie fra deres udspring til 1990'erne. "Solidaritet" udredes både i sine historisk teoretisk sammenhænge og med sine rødder i arbejderklassens hverdagsliv - fra arbejderorganisationernes dannelse i 1870'erne til deres opløsende tendenser i 1990'erne. Synsvinklen er kulturpolitisk.

Så mange beretninger. Så mange spørgsmål. Arbejderes livshistoriske fortællinger som læreproces. Husets Forlag 2002
Bogen udspringer af og omhandler 20 års projektarbejder med arbejderes livshistoriske beretninger som centrum. I den samles og uddybes det forskningsaspekt, der ligger anslået og mere eller mindre udfoldet i artiklerne fra Åstedet/Arbejdererindringer i Aarhus. Den er antaget som ph.d. afhandling ved Historisk Institut, Aarhus Universitet. Læreprocesperspektivet er ledende og har både de fortællende arbejdere og de lyttende og tilrettelæggende projektledere som centre for analyserne. Og som sådan er den et bidrag til oral history. Hovedvægten ligger på analyse af to arbejderfortællere: den ufaglærte kvinde, Karen Glad (1913) og den faglærte mand, Henry Mogensen (1913-1997). Analyserne tjener især til at karakterisere forskellige fortælletyper, hvis liv rummer forskellige læreprocesser set i forhold til arbejdslivet og arbejderbevægelsen. Desuden udfolder analyserne, hvordan fortællende arbejderes livshistoriske beretninger både kan have en form og et indhold, der kan bidrage til forskningen om historie, sociologi, psykologi, pædagogik, filosofi, litteratur og fortælling.
Bogen udsolgt, men tilgængelig på biblioteker og som e-bog. Se http//godsbanen. dk/aktoerer/Kirsten Folke Harrits. Se også Statsbiblioteket/Det Kgl. Bibliotek: http:ebooks.au.dk/index.phd/aul

Dokken. En forsvunden verden. Forlaget Sohn 2008
Fotografier af Aarhus Flydedok under afvikling 1999-2000 efter konkursen. Billedtekster i samarbejde med tidligere arbejder på Aarhus Flydedok og fortæller Villy Andersen. Tilrettelæggelse i samarbejde med fotograferne Dorte og Poul Pedersen.
Da forlaget er solgt, kan bogen købes hos KFH: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Adskillelser. Ceres – et bryggeri forsvinder. Forlaget Sohn 2011
Fotografier af bryggeriets sidste tid inden lukningen i 2008. Billedtekster og tematiske tekster i samarbejde med gruppen af tidligere Ceresarbejdere. Billedredigering i samarbejde med gruppen og fotograferne Dorte og Poul Pedersen..
Da forlaget er solgt, kan bogen købes hos KFH: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Transformation. Fra Godsbanegård til kulturproduktionscenter/Transformation. From Freight Yard to Center of Cultural Production. Forlaget Sohn 2013
Fotografering af transformationen 2010 – 2012. (over 3000 analoge fotografier i sort-hvid og farve). Tekster byggende på interviews med Aarhus Kommunes projektansvarlige, byggeriets to arkitekter og arbejdere på pladsen. Hertil fotografens egne betragtninger over arbejdspladsen som motivverden. Billedudvælgelse og -redigering i samarbejde med fotografen Dorte Pedersen.
Da forlaget er solgt, kan bogen købes hos KFH: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Udstillinger
En forsvunden verden.
Fotoudstilling. 71 analoge fotografier sort-hvid og farve ud af en samling på knap 1000 af det tidligere Aarhus Flydedok taget under værftets afvikling efteråret 1999 - maj 2000. Teksterne til fotografierne er skrevet af Villy Andersen, tidligere Dokarbejder og fortæller i projektet Dokarbejdernes historie fortalt af os selv. Udstillingen er redigeret i samarbejde med fotograferne Dorte og Poul Pedersen. Udstillingssteder: Arbejdermuseet, København, 1. april - 9.april 2007. Derefter Aarhus Bymuseum 2008 og Cathrinesminde Teglværk - Museum Sønderjylland, Broager 2008.

Transformation. Fra godsbanegård til kulturproduktionscenter.
Godsbanens Selvejende Institution og Driften to udstillinger: 34 og 15 plancher i sort-hvid og farve. 2013.

Kunstudsmykning, 3Fs tillidsmands- og kursuscenter Langsøhus Silkeborg 2015. 90 plancher fra Dokken. En forsvunden verden, Adskillelser. Ceres – et bryggeri forsvinder og Transformation. Fra godsbanegård til kulturproduktionscenter.

Burning Kitchen. Fotodokumentation (235 fotografier) af projektet Burning Kitchen, som implicerede alle de Åbne Værksteder på Godsbanen sommeren – efteråret 2015. I samarbejde mellem fotografen, Tekstilværkstedet og Grafisk Værksted. Udstillingen Burning Kitschen på Godsbanen, 20 plancher. Oktober 2015.


PUBLIKATIONER OG UDSTILLINGER VED KIRSTEN FOLKE HARRITS OG DITTE SCHARNBERG,
PROJEKTLEDERE, MUNDTLIGE HISTORIKERE OG FORFATTERE I FORBINDELSE MED PROJEKTERNE ARBEJDERERINDRINGER I ÅRHUS (1982-2005)

Bøger
Arbejdets mænd og kvinder . AOFs Forlag 1983
Arbejdspladsfotografier af fotograf og maler Åge Fredslund Andersen, Aarhus 1934. Uddrag af aarhusianske arbejderes erindringer fortalt til og redigeret af KFH og DS. Lay out i samarbejde med fotograf Poul Pedersen.

En murersvend tager form. Forlaget SOC 1984
Murersvend Ejnar Rasmussens (1899-1988) erindringer om opvækst og læretid på landet og murerarbejdet i Aarhus.

Christian Danskers erindringsverden. Fremad 1984
Murerarbejdsmand Christian Christiansens (1894-1984) livshistorie skildret i 40 naivistiske malerier og i erindringer, som han dels selv har skrevet, og som dels er fortalt om ham af hans tidligere arbejdskammerater til KFH og DS i projektet Arbejdererindringer i Aarhus.

Hverdags liv. Tre arbejderkvinder fortæller. Husets Forlag 1986
Grethe Jensen (f. 1904), Metha Pedersen (f. 1931) og Anne Marie Just Ludvigsen (f. 1951), fortæller om deres livsvilkår. Redigeret og udgivet i anledning af Kvindeligt Arbejderforbund, Århus-afdelingens 85-års jubilæum.

Undervejs. 15 fortællinger om fællesskab. Husets Forlag 1986
15 livshistorier fra forskellige generationer af medlemmer af SiD Jern og Metal, Dansk Metal, Dansk El-forbund og Kvindeligt Arbejderforbund i Århus. Fortællerne - Olaf Kaa, Johannes Hviid, Henry Mogensen, Hans Saugman, Peter Jakobsen, Verner Lund, Karen Larsen, Ella Larsen, Holger Nielsen, Poul Erik Hougaard, Anders Koldtoft Madsen, Kurt Sartori, Ove Nielsen, Vera Sørensen og Per Kristensen - belyser især arbejdsforholdenes udvikling på land og i by og dannelsen af egne faglige holdninger. Redigeret og udgivet for at give historien videre til de yngre generationer af arbejdere.

Henry Mogensen: Ét er sikkert - alt forandres. Husets Forlag 1987
Henry Mogensen (1913) fortæller om sin opvækst på landet, læretid og arbejdet som smed/maskinarbejder i Aarhus og om sit faglige og politiske virke i samtiden.

De oversete. Husets Forlag 1988
Marianne Grøndahls fotografier af ufaglærte kvinders arbejdsliv i 1980'erne inden for rengøring og fabrik i Aarhus. Tekster af KFH og DS, udarbejdet på baggrund af arbejderkvinders egne udsagn. Lay out i samarbejde med fotograf Poul Pedersen.

Dage på Danfoss. Husets Forlag 1991
Ernst Hildebrandt, Gertrud Skolander, Carl Villy Führing Sørensen, Svend Hansen, Andrea Hansen, Eike Jacobsen og Jesper Hansen Jacobsen fortæller om deres liv med hovedvægten på arbejdet, der har Danfoss, Nordborg som centrum. Desuden rummer bogen en omtale af 25 års fællestillidsmænd og træk af Fællesklubbens tidlige historie, idet Fællesklubbens jubilæum var anledning til udgivelsen.

Typografers liv og arbejde under det 20.århundredes omskiftelighed. Husets Forlag 1994
Axel Pedersen (red.) Kai Weibøl, Ellen Ottesen, Kaj Larsen, Erik Kodahl, Axel Pedersen og Birgitte Nielsen udgjorde en fortællegruppe i Åstedet. Kulturværksted for den oversete historie (1990-1992)/Arbejdererindringer i Aarhus og beretter om deres opvækst, voksenliv og arbejdet inden for typograffaget. Med forskellige aldres øjne skildres typograffagets historie op gennem århundredet frem til dagens nye teknikker og fagets fuldstændige forvandling.

En egen lære. Husets Forlag 1995
Robert Sartori (f. 1914) fortæller om sin opvækst i Aarhus, sin læretid som terrazzoarbejder, om arbejdsløshed og efterfølgende arbejde som murerarbejdsmand både på pladserne og i de faglige organisationer. Som politisk aktiv i Danmarks Kommunistiske Parti var han under krigen blandt dem, der blev taget af det danske politi og ført i tysk koncentrationslejr. Erindringsfortællingen strækker sig frem til pensionisttiden. 50-året for befrielsen var anledning til udgivelsen

Skæringspunkter. Husets Forlag 1995
En debatbog om arbejde og kultur i praksis og teori med indlæg af "håndens" og ”åndens" arbejdere. I bogen diskuteres arbejdsdeling og klassekamp, solidaritet, arbejderkultur, kulturopfattelser, kulturbrud, menneskerettigheder og demokrati. Forord af John Mølgaard, tidligere oplysningssekretær i Specialarbejderforbundet i Danmark. Bidragydere: Mogens Bengtsson, Alex Eisenberg, Erik Jørgen Hansen, Flemming Harrits, Kirsten Folke Harrits, Leif Haurum, Maths Isacson, Arne Juul Johansen, Henry Mogensen, John Mølgaard, Martin Mørch, Jo Falk Nielsen, Søren Noe-Nygaard, Axel Pedersen, Tove Pedersen, Hanne Pontoppidan, Gurli Rohde, Anne Marie Just Seehagen (tidligere Just Ludvigsen) og Bent Seehagen

Ind i faget. Sygeplejersker fortæller. Husets Forlag 2001
Baggrund for bogen er, at 27 sygeplejersker - pensionerede og arbejdende - har fortalt eller skrevet deres erindringer i projekt "Omkring en seng" (1999-2001) i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd, Aarhus Amtskreds og Åstedet/Arbejdererindringer i Aarhus. Fortællingerne belyser temaerne: Veje ind i faget, Hierarkier før og nu, Hverdagsliv, Holdninger og praksis og Syn på sygeplejersken. Hertil har bladtegner Claus Seidel skabt en egen nutidig billedfortælling på baggrund af sine iagttagelser på forskellige hospitaler og i hjemmesygeplejen i Aarhus. Amtskredsens 25-års jubilæum var anledning til udgivelsen.

I Dokkens verden. Husets Forlag 2003
I denne bog møder man 22 tidligere arbejdere på Aarhus Flydedok, der med hver deres baggrund fortæller om at komme ind i Dokkens verden og være der med hver deres forskellige aldre og forskellige arbejdsfunktioner. Hver især og kollektivt har de forandret arbejdspladsen og er blevet forandret af den, indtil den i 1999 gik konkurs. Den ældste fortæller kom ind på arbejdspladsen i 1946 og den yngste i 1997. Tiden efter Dokken belyses gennem spørgsmålet: "Hvad fik du med dig fra Dokken?" Bogen bygger på et 4-årigt projekt Dokarbejdernes historie - fortalt af os selv (1999-2003) i samarbejde mellem Fællesklubben på Aarhus Flydedok, efter konkursen Socialfonden Flydedokken, og Åstedet/Arbejdererindringer i Aarhus. I bogen er medtaget en oversigt over projektets samlede materiale i form af bånd og ordrette udskrifter. Desuden rummer bogen portrætter af alle fortællerne ved fotograf Lasse Nielsen samt to fotografiske billedfortællinger fra værftet før og efter konkursen. Den ene fotograferet af arkitekterne Jens Søndergaard og Ole Winding fra Arkitektskolen i Århus og den anden af Kirsten Folke Harrits fra Åstedet/Arbejdererindringer i Aarhus.

Fortælling og fortællere. Om mundtlig overlevering. Husets Forlag 2007
Artikelsamling om de forskellige projekter under Arbejdererindringer i Aarhus, og hertil bibliografi (1982-2007).

Artkler
"Om arbejderes livshistorie - indsamling og formidling"
I: Årbog for arbejderbevægelsens historie - 1988. 1988. SFAH. S. 93-118.
Om 6 års indsamling og formidling af arbejdererindringer i Århus i samarbejde med lokale fagforeninger og især de ufaglærtes forbund.

"Livshistorier i en voksenpædagogik"
I: Dansk pædagogisk Tidsskrift 4/89. 1989. Interessentskabet Dansk Pædagogisk Tidsskrift. S. 244-249. Om det pædagogiske forsøg Arbejderkultur.

"Fortælleres spor. Om arbejdererindringer og deres særegenhed"
I: Fremad ad nye veje. Bidrag til diskussion om arbejderhistorien i 1990'erne. 1990. SFAH. S. 139-150. Udkast til en beskrivelse af erindringstyper som begyndelse til en nyudvikling af erindringsforskningen.

"Worker Education and Oral History in Denmark"
I: Socialism and Democracy. Vol 8. No. 1. 1992. S. 113123. Om det pædagogiske forsøg Arbejderkultur.

"Kulturværksted. Et fremtidsperspektiv for erindringsarbejde"
I: Arbejderhistorie. 41. 1993. SFAH. S. 39-40.
Forslag til udvikling af en ny type organisation, hvor beskæftigelsen med erindringsfortælling er alsidig, og hvor arbejdsdelingen i samfundet anfægtes.

"The Encounter with the Storyteller. A Mutual Learning Process"
I: Oral History: Challenges for the 21 st. Century - Xth International Oral History Conference. Vol. 3, 1998. International Oral History Association. Rio de Janeiro, Brasilien. S. 1447-1454.
Åstedets skriftlige og mundtlige bidrag til konferencen om mundtlig historie i Brasilien. Artiklen blev derefter trykt på dansk i tidsskriftet Arbejderhistorie 1999 under titlen "Møde med fortælleren".

"Møde med fortælleren"
I: Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. 1. 1999. SFAH. S. 23-32.
I artiklen udfoldes en analyse af, hvordan vi som projektledere i Åstedet kom fra at forstå arbejdere som interviewede til at kunne se dem som fortællere. Den udvikling følges af, at projektlederne ændrer position fra interviewere til lyttende-spørgende. Som sådan er den et praktisk og teoretisk bidrag til udviklingen af mundtlig historie.

"Encontro com o "contador de histórias": um processo de aprendizado mútuo".
I: História Oral, Número 3, Junho de 2000. Associacao Brasileira De História Oral, Brasil. S. 25-34.
Artiklen er en oversættelse til portugisisk af ovennævnte danske og engelske artikel om "Møde med fortælleren".

We Ourselves are History - Oral History in Denmark"
I: The Power of Oral History - Xllth International Oral History Conference.Vol. 3, 2002. International Oral History Association, Pietermaritzburg, South Africa. S. 1100-1115.
Artiklen udgjorde Åstedets skriftlige og mundtlige bidrag til den XII internationale konference om mundtlig historie i Sydafrika. Emnet var erfaringer fra erindringsprojektet Vi er selv historie og artiklen bearbejdede uddrag af rapporten.

"Somos Historia. Historia oral en Dinamarca"
I: Historia Antropología y Fuentes Orales 28, 2002. Asociación Historia y Fuente Oral, Barcelona, Spain. S. 109 - 120. Oversættelse af ovennævnte engelske artikel "We ourselves are History" til det spanske tidsskrift inden for Oral History.

”Erindringsprojektet Omkring en seng"
I: Nyhedsbrev nr. 15. Marts 2002. Dansk Sygeplejehistorisk Selskab. S. 3-9.
Heri en beskrivelse og analyse af projektet metodisk set som mundtlig historie og herunder som læreproces for de fortællende og lyttende.

"When a World af work diappears -22 Shipyard Workers Tell their Life Stories"
Åstedets oplæg på den XIII internationale konference om mundtlig historie i Rom, juni 2004. Emnet er de læreprocesser, der var knyttet til projektet Dokarbejdernes historie - fortalt af os selv og den derpå følgende bogudgivelse I Dokkens verden.

"Cuando un mundo laboral desaparece. Veintidós historias de vida de trabajadores de los astilleros".
I: Historia Antropologfa y Fuentes Orales. Mas alla del trabajo: la risa. 33, 2005. Asociación Historia y Fuente Oral, Barcelona, Spain 2005. S 117-129.
Oversættelse af ovennævnte konferenceoplæg om læreprocesser til det spanske tidsskrift inden for Oral History.

"Forsvundne verdener?"
I: Arbejderhistorie. Tidsskrift for historie, kultur og politik. 2-3. 2006. SFAH. S. 105-119.
Artiklen er den danske bearbejdede version af ovennævnte konferenceoplæg om læreprocesser med tilføjelse af indledende og afsluttende afsnit om arbejderhistoriske erindringsprojekter i Aarhus 1982-2005.

Bånd
Arbejdererindringer i form af båndinterviews og ordrette udskrifter
Mere end 300 ufaglærte og faglærte arbejdere, kvinder og mænd, unge og gamle i Aarhus har i perioden 1982-2005 fortalt deres erindringer. Erindringssamlingen Arbejdererindringer i Aarhus udgør 923 kassettebånd, der er offentligt tilgængelige på Statsbiblioteket, Aarhus/ Februar 2017 Det Kgl. Bibliotek, Aarhus. Bånd kan findes på ”lyd arkiv. Arbejdererindringer i Aarhus”.
Kopier af båndudskrifterne sammen med fotoportrætter findes desuden på Arbejdermuseet/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København. I sammenhæng med båndudskrifterne ligger også her arkivet over alle projekterne i Arbejdererindringer i Aarhus (1982-2005).

Udstillinger
Arbejdets mænd og kvinder
Fotograf Åge Fredslund Andersen. Tilrettelæggelse KFH og DS på baggrund af bogen af samme navn. Fotos i sort-hvid, 72 plancher, 50x70 cm. Udstillet på Aarhus Råhus, Arbejdermuseet i København, Aalborg Kunstmuseum, Sønderborg Slot og på mange af landets biblioteker.
Overdraget af Arbejdererindringer i Aarhus til Arbejdermuseet/ Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København, hvorfra den kan lånes.

Christian Danskers erindringsverden
40 naivistiske malerier af murerarbejdsmand Christian Christiansen, som er gengivet i bogen af samme navn. Udstillet på: Aarhus Kunstmuseum, Arbejdermuseet i København, SiDs arbejderskole i Svendborg og flere fagforeningskontorer.
2005 testamenteret af Murerarbejdsmændenes Fagforening i Århus til Arbejdermuseet/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, København.

De oversete
Fotograf Marianne Grøndahl. Tilrettelæggelse KFH og DS på baggrund af bogen af samme navn. 72 sort-hvid plancher, 50x70 cm. Kan samlet eller i udvalg lånes hos Fælles Fagligt Forbund, København (tidligere Kvindeligt Arbejderforbund, Oplysningsafdelingen). Udstillet: Aarhus Rådhus og Kvindeligt Arbejderforbund (nu 3F) i København.

Dette site er st√łttet af: